دستگاه فیوژن sumitomoمدل T-55 با تکنولوژی تطبیق خودکار هسته