کابل شبکه لگراند وارداتی اصلی با تست فلوک پرمننت و هدروم 7 تضمنی Legrand Cat6 UTP LSZH 032754تست فلوک رایگان با دستگاه DSX-8000  و دارای تاییدیه کالیبراسیون 2023