کالیبراسیون calibration چیست؟ Flukenetworks Calibrations

کالیبراسیون به منظور کنترل صحت و دقت پارامترهای مترولوژیکی دستگاه‌های آزمون و وسایل اندازه‌گیری و کلیه تجهیزاتی است که عملکرد آنها بر کیفیت فرایند تاثیرگذار است.

واسنجی یا کالیبراسیون مطابقت با استاندارد را تعیین می‌کند. کالیبراسیون اندازه‌گیری و تعیین صحت وسیله اندازه‌گیری در مطابقت با مرجع تایید شده می‌باشد. 

کدام دستگاهها باید کالیبره شوند هر وسیله‌ای که برای اندازه گیری به کار می‌رود و در روشهای اجرایی به استفاده از آن اشاره شده‌است، نیاز به تعیین صحت و دقت یا کالیبراسیون دارد. 

تعریف دیگری که میتوان ارائه داد این است که : 

کالیبراسیون مقایسه دو سیستم یا وسیله اندازه گیری است(یکی باعدم قطعیت معلوم ودیگری با عدم قطعیت نامعلوم)به منظورمحاسبه عدم قطعیت وسیله ای که عدم قطعیت آن نامعلوم است. 

تعریف دیگری که در ایزو 10012 آمده است کالیبره کردن را چنین معرفی كرده است: مجموعه ای ازعملیات که تحت شرایط مشخصی برقرار می شود و رابطه ی بین مقادیر نشان داده شده توسط وسیله اندازه گیری و مقادیر متناظر آن کمیت توسط استاندارد مرجع را مشخص می نماید. 

معمولا کالیبراسیون اولیه دستگاه آزمون و اندازه گیری (TME) در مرحله ساخت و تولید آن انجام می گیرد که می تواند شامل این مراحل باشد: درجه بندی دستگاه ، تنظیم مدارات الکتریکی موجود روی وسیله مانند تنظیم نشان دهنده های دیجیتالی، تخمین عدم قطعیت و پایداری دستگاه است. 

پس از این مراحل وسیله اندازه گیری با توجه به طول عمر آن مورد استفاده قرار می گیرد. کالیبراسون مجدد جهت اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه ها و کنترل کیفیت اجزای آنها مورد نیاز است. بنابراین با کالیبراسیون مجدد می توان عوامل و اجزایی از دستگاه را که کیفیت خود را از دست داده است، شناسایی کرد . 

دستگاههای اندازه گیری باید به طور دوره‌ای کالیبره شوند. گذشت زمان، فرسودگی، حوادث غیر قابل پیش بینی، باعث می‌شوند تا قابلیت ردیابی نتایج آنها تا استانداردها زیر سوال رفته و نیازمند تایید مجدد باشند. برای تجهیزات کالیبره شده گواهی کالیبراسیون صادر شده و ضمیمه دستگاه می‌گردد. کالیبره کردن تمام تجهیزات لازم نیست. برخی از آنها ممکن است صرفا به عنوان نشان دهنده مورد استفاده قرار گیرند. انواع دیگر تجهیزات ممکن است به عنوان ابزار تشخیصی و آشکارسازی به کار بروند. هر گاه وسیله‌ای برای تعیین قابلیت پذیرش محصول و یا عوامل موثر در فرایند آزمون مورد استفاده قرار نگیرد کالیبراسیون آن ضرورت ندارد. 

هدف کالیبراسیون ایجاد نظامی موثر به منظور کنترل صحت و دقت پارامترهای مترولوژیکی دستگاه‌های آزمون و وسایل اندازه‌گیری و کلیه تجهیزاتی است که عملکرد آنها بر کیفیت فرایند تاثیرگذار می‌باشد. این کار به منظور اطمینان از تطابق اندازه گیری‌های انجام شده با استانداردهای جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

هدف نهایی کالیبراسیون برقراری قابلیت ردیابی عنوان شده‌است. قابلیت ردیابی traceability مهمترین ویژگی که یک اندازه گیری باید داشته باشد وجود قابلیت ردیابی نتایج آن تا استانداردهای ملی و سپس بین المللی می‌باشد. 

وقتی سطح اطمینان و عدم قطعیت کلیه اندازه گیری‌ها بیان شود درستی و دقت نتایج اندازه گیری تضمین می‌گردد. قابلیت ردیابی قابلیت ارتباط دادن مقدار یک استاندارد یا نتیجه یک اندازه گیری با مرجع‌های ملی یا بین المللی از طریق زنجیره پیوسته مقایسه‌ها که همگی عدم قطعیتی معین دارند. کالیبراسیون تنها راه برقراری قابلیت ردیابی می‌باشد استقرار قابلیت ردیابی نتایج اندازه گیری (در کالیبراسیون) بوسیله تعیین نام دستگاه مرجع کالیبراسیون و عدم قطعیت آن محاسبه اعلام عدم قطعیت اندازه گیری برای نتایج کالیبراسیون و نیز بیان شرایط محیطی اثر گذار بر نتیجه اندازه گیری قابلیت ردیابی نتایج کالیبراسیون استقرار می‌یابد. 

*** علت کالیبراسیون: 

کالیبراسیون اولیه وسیله اندازه گیری چگونگی کارایی مورد ادعای سازنده را به مشتری نشان می دهد .پارامتر هایی که توسط دستگاه اندازه گیری می شود به استاندارد های اندازه گیری قابل ردیابی ارجاع داده می شود که اگر چنین نباشد اطمینانی به آنها نمی توان داشت. 

کالیبراسیون مجدد به خاطر کنترل و نگهداری فرایند های اندازه گیری که با وسیله ی اندازه گیری انجام می شود لازم است . معمولا عدم قطعیت وسیله نسبت به زمان و با استفاده های مکرر از آن افزایش می یابد . شناسایی رشد تدریجی عدم قطعیت و افزایش آن به راحتی توسط کاربران امکان پذیرنیست . آنچه که در اندازه گیری بسیار ضروری است قابلیت ردیابی است . 

 برقراری قابلیت ردیابی که با کالیبراسیون امکان پذیر می شود در کنترل سیستم اندازه گیری و تجارت بین المللی ضروری می باشد . قابلیت رد یابی عبارت است از : قابلیت ارتباط مقدار یک استاندارد یا نتیجه یک اندازه گیری با مرجع های ملی و بین المللی، از طریق زنجیره ی پیوسته ی مقایسه ها که همگی عدم قطعیتی معین دارند که به صورت ملی یا بین المللی تعیین یا مشخص می شوند . 

از ملزومات هر تحقیقات ،طراحی فعالیت های تولیدی ،آزمون های نهایی و کالیبراسیون تولیدات و تجهیزات قبل از تحویل می باشد . همچنین کالیبراسیون قابل ردیابی ،حصول اطمینان از عدم قطعیت اندازه گیری در یک بخش از فرایند را که بر بخش های دیگر فرایند تاثیر گذار است امکان پذیر می سازد. 

اعتبار اندازه گیری ها مربوط به تحقیقات بستگی به درستی برآورد پدیده های تحت مطالعه و عدم قطعیت های به دست آمده دارد. کالیبراسیون وسیله هایی که در تحقیقات مورد استفاده قرار می گیرند، عدم قطعیت و کنترل رشد عدم قطعیت را مشخص می نماید و به محقق کمک می کند که به نتایج حاصل از تحقیقات خود اطمینان داشته باشد؛ که این نتایج ناشی از تغییرات واقعی پدیده هاست؛ نه ناشی از عدم درستی در تخمین عدم قطعیت های اندازه گیری است. 

***زمان کالیبراسیون: 

تعیین زمان کالیبراسیون یکی از تصمیمات مهم و قابل توجه است که البته به نظر برخی منجر به اتلاف وقت و پول می گردد. عدم قطعیت های اندازه گیری سبب اتخاذ تصمیمات نادرستی می شود که این تصمیمات نادرست، ناشی از نتایج اندازه گیری فریبنده می باشد. 

هدف، انجام کالیبراسیون مجدد در فواصل زمانی بهینه است؛ به طوری که بین هزینه کالیبراسیون و هزینه های ناشی از عدم کالیبراسیون تعادل ایجاد شود . در حال حاضر برای تعیین فواصل کالیبراسیون مجدد، بیشتر به درصد درستی مورد انتظار وسیله های اندازه گیری توجه می شود؛ که این درصد را می توان از مشخصات آن به دست آورد . بزرگی این درصد نشانگر کم بودن شانس بروز اندازه گیری نادرست بوسیله دستگاه اندازه گیری است. برخی از کاربران این درصد را به منظور اطمینان بیشتر از کنترل کیفیت اندازه گیری، 95 درصد و یا بیشتر انتخاب می کنند؛ که آن هم بستگی به سیاست و خط مشی کلی کیفیت در شرکت مربوطه دارد. بنابراین انتخاب این درصد قرار دادی بوده و راحت ترین انتخاب قابل قبول 85 تا 90 درصد است . فرایند تعیین زمان کالیبراسیون از محاسبات مشکل ریاضی و آماری است و نیازمند داده های درست و کافی در حین کالیبراسیون است . 

*** مکان کالیبراسیون: 

کالیبراسیون در آزمایشگاه های مرجع انجام می پذیرید. کالیبراسیون می تواند در مکانی که وسیله اندازه گیری مورد استفاده قرار می گیرد نیز انجام شود. 

*** چگونگی کالیبراسیون: 

کیفیت و هزینه کالیبراسیون بستگی به روش کالیبراسیون و تعداد نقاط مورد بررسی دارد. هزینه کالیبراسیون از عوامل مهم و تعیین کننده در انجام آن می باشد . در روش های مختلف کالیبراسیون هزینه ها متغیر است.

 
 
 

Calibration – DSX CableAnalyzer

Fluke Networks recommends that the DSX CableAnalyzer (DSX-8000 or DSX-5000) modules are to  be factory calibrated by an authorized service center every 12 months.

Since the Versiv mainframe and remote unit are not measurement devices, they do not require any factory calibration, and therefore no Certificate(s) of Calibration are required for them.  

Note: The following is applicable to all DSX-8000 CableAnalyzer, DSX-5000 CableAnalyzer, CertiFiber Pro, and OptiFiber Pro modules manufactured after June 20th, 2016.

When you receive your new and unused DSX CableAnalyzer module(s), you can check the module’s calibration status by tapping on TOOLS Version Information > MODULE:

When you run a test for the first time with the DSX CableAnalyzer module, a second calibration date will appear:

In the example above, the calibration certificate supplied with the module will have shown 06/04/2016. However, re-calibration will not be due until 06/28/2017, since the first test was carried out on 06/28/2016. Your calibration certificate states the calibration date starts with the first test you conduct or six months after the module was calibrated, at the factory here in Everett, WA.

What about the test report? The Calibration Start Date is the date that will be stored with your test record and reported in LinkWare PC:

Only an authorized service center can adjust the module and update the calibration date.

 

Is your DSX CableAnalyzer currently covered by Gold Support?

To request annual factory calibration under your Gold Support contract, send email to support@flukenetworks.com and include the following information:

Name

Company Name

Gold Support Number

Phone Number

Email

Models and Serial Numbers:

     Versiv Main and Remote–Optional, these do not require calibration.  Only include if you are sending them in with the modules.

DSX-8000 “CU” Copper modules (two serial numbers)

DSX-5000 “CU” Copper modules (two serial numbers)

CFP-QUAD “Q” Loss/Length Fiber modules (two serial numbers)

OFP-QUAD “Q” OTDR module (one serial number)

Return Shipping Address:  Must be a physical address; our shipper will not allow PO Box.

Choose Calibration Type:  (1) RMA and Waybill Only (No Loaner) OR (2) Scheduled Factory Calibration with Loaner

Note:  These options are available ONLY for current Gold Support customers.

(1)  RMA and Waybill Only (No Loaner).  The Service Center will create the RMA and email you the RMA information and prepaid shipping label typically within 1-2 business days.. 

(2)  Scheduled Factory Calibration with Loaner.  The Service Center will schedule the loaner and email you the scheduled date on which the loaner set will ship. RMA info and shipping labels are sent in hardcopy with the loaner set on the scheduled shipping date. 

NOTE:  Typical scheduled loaner ship date timeframes are 6-8 weeks beyond the date of the initial request to TAC.                                                                          

A Support Case will be created and you may be contacted by Fluke Networks Technical Assistance Center if more information is needed in order to process the request.

 

طراحی و اجرای شبکه های فیبر نوری در تهران
شرکت خدمات فیبر نوری و فیوژن در تهران

طراحی و اجرای شبکه های فیبر نوری

اجرای شبکه های فیبر نوری

دستورالعمل اجرای فیبر نوری , شبکه فیبر نوری ,  شرکت های فیبر نوری در تهران ,  خدمات فیبر نوری ,  استاندارد فیبر نوری , آموزش فیبر نوری, پروژه فیبر  نوری , هزینه اجرای فیبر نوری ، اجرای شبکه

شبکه فیبر نوری

یکی از محیط های انتقال داده، که سیگنال های نوری را در مسافت های طولانی و با سرعت بالا انتقال می دهد فیبر نوری می باشد. فیبر نوری (تار نوری) رشته باریکی است از یک ماده شفاف مثل شیشه (سلیکا) یا پلاستیک که می تواند نوری را که از یک سرش به آن وارد میشود را از سر دیگر فیبر خارج کند.

اجرای شبکه های فیبر نوری
طراحی و اجرای شبکه های فیبر نوری

فیبرنوری دارای پهنای باند بسیار بالاتر از کابل های معمولی و مسی می باشد ، با فیبر نوری می توان داده های صوتی ، تصویر و داده های دیگر را به راحتی با پهنای باند بالا تا 10 گیگابیت بر ثانیه و بالاتر انتقال داد.

امروزه مخابرات فیبر‌‌‌‌‌‌‌نوری ، به دلیل پهنای باند وسیع تر در مقایسه با کابلهای مسی ، و تاخیر کمتر در مقایسه با مخابرات ماهواره ای از مهمترین ابزارهای انتقال اطلاعات محسوب می شود.

 

 

 

شرکت های فیبر نوری در تهران

شرکت های زیادی در زمینه طراحی و اجرای فیبر نوری  در ایران و به ویژه تهران مشغول فعالیت هستند . شرکت مهندسی آزما شبکه ایرانیان در سال 1388 با هدف ارائه خدمات مشاوره ای، طراحی و اجرا و پشتیبانی انواع شبکه های ارتباطی و کامپیوتری و با تکیه بر سوابق حرفه ای متخصصین خود آغاز به فعالیت نموده و در زمینه طراحی و اجرای شبکه های فیبر نوری مشغول فعالیت است. 

ما با بهره گیری از جدیدترین تجهیزات فیبر نوری و نیز جدیدترین دستگاه های فیوزن فیبر نوری در ایران آمادگی خود را جهت طراحی و اجرای شبکه های فیبر نوری اعلام کرده ایم و با توجه به اینکه خود نمایند فلوک در ایران هستیم و نیز اولین وتنها مرجع رسمی تست فلوک فیبر نوری و کابل شبکه در ایران هستیم تمامی خدمات ارائه شده توسط خود را با ضمانت تست فلوک ارائه می دهیم.

553exfo-otdr-ftb-1-

تستر فیبر نوری اکسفو FTB-1

تستر فیبر نوری اکسفو FTB-1
اطلاعات بیشتر
دستگاه جوش فیبرنوری مدل T-400s

دستگاه جوش فیبرنوری مدل T-400s

قابلیت اجرای جوش در انواع
استعلام قیمت
دستگاه فیوژن فیبر نوری فوجیکورا+70S

دستگاه فیوژن فیبر نوری فوجیکورا +70S

دستگاه فیوژن فیبر نوری فوجیکورا
اطلاعات بیشتر
فوجیکورا-62s

دستگاه فیوژن فیبر نوری فوجیکورا 62S

دستگاه فیوژن فیبر نوری فوجیکورا
اطلاعات بیشتر

خدمات و تجهیزات فیبر نوری

تجهیزاتی که برای راه اندازی شبکه های فیبرنوری به کار گرفته میشود  شامل :  پچ پنل فیبرنوری  ، پچ کورد فیبر نوری  ، کابل فیبرنوری  ، آداپتور فیبر نوری  ، ماژول فیبرنوری  ،پیگتیل فیبرنوری و کانکتور فیبر نوری  میباشد که آزما شبکه در زمینه تامین تجهزات فیبر نوری فعالیت گسترده ای دارد و ارائه کننده بهترین تجهیزات فیبر نوری می باشد.

طراحی و اجرای شبکه های فیبر نوری
خدمات فیبرنوری

در زمینه خدمات  فیبر نوری این شرکت تمامی خدمات برآورد ، طراحی و اجرای شبکه های فیبر نوری را از صفر تا صد و به صورت End TO End انجام میدهد و در زمینه خدمات فیوزن فیبر نوری نیز با بهره گیری از به روز ترین تجهیزات فیوژن و جوش فیبر نوری آماده همکاری با سایر شرکت ها و نهاد ها می باشد. 

آموزش فیبر نوری

از مهمترین نکته های در زمینه انتقال تجربیات و نیز تربیت نیرو های زبده در زمینه خدمات شبکه و طراحی و احرای شبکه های کامپیوتری و نیز فیبر نوری ، آموزش در این زمینه می باشد .ما نیز خود را ملزم به آموزش نیرو های کارآمد در این زمینه می دانیم.چنانچه مایل به شرکت در دوره های آموزش فیبر نوری و تست فلوک می باشید اینجا کلیک کنید

آموزش تخصصی فیبر نوری
آموزش فیبر نوری

آموزش فیبر نوری

آموزش تخصصی فیبر نوری

آموزش فیبر نوری+pdf ,آموزش فیبر نوری در اصفهان ,دوره تخصصی فیبر نوری ,دوره آموزش فیوژن فیبر نوری,مدرک فیبر نوری ,آموزشگاه فیبر نوری ,تجهیزات فیبر نوری ,تجهیزات فیبر نوری pdfدو

دوره تخصصی فیبر نوری

آزما شبکه ایرانیان مفتخر به برگزاری دوره های آموزشی در زمینه ی مختلفی چون آموزش تست فلوک و نیز آموزش تخصصی فیبر نوری از مقدماتی تا پیشرفته می باشد.و نیز دوره تخصصی فیوژن فیبر نوری می باشد.

آموزش فیبر نوری
آموزش فیوژن فیبر نوری

 

 • فراهم کردن زمینه اشتغال برای دانشجویان یا فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با IT یا علاقه مندان به فعالیت در زمینه شبکه و فیبر نوری

آموزش تخصصی فیوژن فیبر نوری

 • آشنایی علاقه مندان به نحوه طراحی، نصب و تحلیل کارایی شبکه های فیبر نوری
 • ارتقاء افزایش سطح دانش مدیران و روئسا ی پروژه در زمینه شبکه های فیبر نوری به طوری که بدون در نظر گرفتن انتخاب نوع برند و تبلیغات گسترده ، به آسانی بتوانند برآورد کیفی کالا و شبکه های کامپیوتری را به آسانی انجام دهند .

دوره تخصصی فیبر نوری

 

اهداف دوره های آموزشی فیبر نوری

برخی از سرفصل های این دوره ها شامل موارد زیر می باشد :
• آشنائی با انواع کابل فیبر نوری، ساختار و کاربرد آنها
• آشنائی با تجهیزات مرتبط مانند انواع کانکتور، پچ کورد، پچ پنل فیبر نوری و…
• نحوه نصب و راه اندازی و نگهداری فیبر نوری
• آموزش جوش فیبر نوری یا فیوژن فیبر نوری
• آموزش تست فیبر (OTDR) و …

آموزش تخصصی فیبر نوری
آموزش فیبر نوری

از مزیت های شرکت در دوره های آموزشی فیبر نوری می توان به :
• مجهز بودن کارگاه آموزشی و امکان استفاده از تمامی تجهیزات فیبر نوری در حین دوره و یادگیری به صورت کاملاً عملی
• بهره گیری از دانش و مهارت اساتید مجرب
• امکان برگزاری دوره به صورت فشرده
• ارائه گواهینامه پایان دوره به کارآموزان
• امکان برگزاری دوره در محل سازمان متقاضی

سرفصل های آموزشی فیبر نوری

 • مقدمات فیبر نوری و معرفی مزایای آن
 • آشنایی با انواع فیبر نوری
 • آموزش عملی کار با دستگاه فیوژن توسط کارآموزان
 • آشنایی با پچ پنل فیبر نوری
 • آموزش کار با انواع مفصل های فیبر نوری
 • ارائه دستورالعمل های کابل کشی فیبر نوری
 • آشنایی با انواع مفصل ها و روش نصب آن در فیبر نوری
 • شناخت و معرفی انواع آداپتور فیبر نوری
 • آموزش زدن مفصل فیبر نوری
 • معرفی و آموزش انواع تستر ها در فیبر نوری
 • آموزش کاربردی و عملی فیبر نوری
 • نحوه راه اندازی پروژه های فیبر نوری به صورت صحیح
 • آموزش تعیین مسافت ها و محدودیت مسافت در کابل کشی فیبر نوری
 • استانداردهای کابل کشی فیبر نوری و کابل شبکه در صورت نیاز
 • استانداردهای جهانی فیبرهای نوری وآموزش استاندارد تجهیزات مرتبط با فیبر نوری
 • آموزش عیب یابی و رفع ایراد پروژه های فیبر نوری
 • پشتیبانی و مشاوره رایگان بعد از پایان دوره آموزشی

مزیت های شرکت در دوره های آموزشی فیبر نوری

 • مجهز بودن کارگاه آموزشی
 • امکان استفاده از تمامی تجهیزات فیبر نوری در حین دوره و یادگیری به صورت کاملاً عملی و حرفه ای
 • بهره گیری از دانش و مهارت اساتید مجرب ایران فلوک
 • امکان برگزاری دوره به صورت فشرده
 • ارائه گواهینامه پایان دوره به کارآموزان
 • امکان برگزاری دوره در محل سازمان و یا ارگان مورد نظر متقاضی

 

فرم ثبت نام جهت شرکت در دوره تخصصی فیبر نوری

 

مشاوره رایگان و تماس با ما

 

تکمیل فرم ثبت نام در دوره آموزشی

 

 

پارامتر Return Loss در تست فلوک چیست؟ ( فیلم آموزشی)

پارامتر Return Loss در تست فلوک چیست؟

تلفات بازگشتی یا Return Loss

در علم ارتباطات تلفات بازگشتی (Return Loss ) عبارت است از مقدارتلفات(Loss) توان سیگنال بازگشت داده شده یا منعکس شده در کابل به عبارت دیگر تلفات بازگشتی (Return Loss) تلفات توان سیگنال‌هایی را بیان می‌کند که به دلایل مختلفی مانند خم بیش از حد کابل یا فرورفتگی کابل یا کیفیت و جنس مس کابل و... بوجود می‌آیند.

تلفات بازگشتی (Return Loss) از فرمول زیر محاسبه شده و واحد اندازه گیری آن دسیبل (dB) می‌باشد.

RL=10log10(Pi/Pr)

با توجه به فرمول فوق تلفات بازگشتی (Return Loss)  در واقع نسبت بین توان سیگنال ورودی به سیگنال بازگشتی است که با دسیبل (dB) بیان می‌شود. تلفات بازگشتی (Return Loss) به دو عامل نسبت موج مستقیم (Standing Wave Ratio) و ضریب بازگشت (Reflection Coefficient) بستگی دارد.

return loss3

با افزایش تلفات بازگشتی (Return Loss) نسبت موج مستقیم (SWR) کاهش پیدا می‌کند. میزان تلفات بازگشتی این مفهوم را بیان می‌کند که کانال یا لینک کابل کشی شده چقدر عملکرد بهینه‌ای دارد. هرچه تلفات بازگشتی (Return Loss)  بیشتر باشد مطلوب تر بوده و موجب کاهش تلفات اضافی (Insertion Loss) می‌شود. این پارامتر در انتخاب نوع پچ کورد (Patch Cord) و کانکشن ماژول یا کی استون نقش بسیار مهمی دارد و به همین دلیل توصیه شده که تمام تجهیزات یک لینک یا کانال را ترجیحاً از یک برند خریداری کنید. زیرا تفاوت امپدانسی بین تجهیزات مختلف باعث کاهش تلفات بازگشتی (Return Loss)  شده و در نتیجه عملکرد کانال تضعیف می‌شود.

مشاهده فیلم آموزشی در زیر:

سخن پایانی :

اگر تا کنون با مشکلاتی همچون قطعی شبکه یا برقراری اتصال در لینک یا کانال های شبکه خود مواجه شدید، و یا اگر در تجهیزات سوییچ و روتر یا فایروال شبکه Error هایی از قبیل CRC ERROR یا Input error دارید قطعاً یکی از دلایل آن عدم توجه به این پارامتر بسیار مهم در هنگام خرید تجهیزات شبکه بوده است. یقینا پارامتر return loss مهمترین پارامتر در انتخاب کابل شبکه بوده و بقیه پارامترهای تست فلوک شبکه تحت تاثیر این پارامتر قرار می گیرند.

شرکت مهندسی آزما شبکه ایرانیان با بیش از 10 سال سابقه در طراحی و اجرای پروژه‌های مختلف کابل کشی شبکه و دیتاسنتر آمادگی کامل برای مشاوره و طراحی و پیاده سازی شبکه های کامپیوتری شما را دارد.

nvp2

NVP در تست فلوک چیست؟

NVP  چیست؟

NVP, Nominal Velocity of Propagation is the fraction or percentage of the speed of light that is used to express the equivalent speed that signals travel down the length of the constructed cable. This speed is used to measure the length of the cable

توضیحات بیشتر NVP در فیلم آموزشی زیر :

NVP incorrectly set in tester – does it matter

Do not get hung up on length, attenuation is the critical factor. Please read the following carefull

 • The NVP of the cable can also vary in manufacturer by up to 2%
 • The NVP setting affects the length measurement and NO other parameter
 • The table below gives you an indication of the additioCable Length vs. NVP Reportnal inaccuracy created on a maximum length with the incorrect setting for NVP

 مقایسه NVP  با  طول کابل شبکه   <=>     Cable Length vs. NVP

If you have selected a TIA Standard, the length test will not fail until the prescribed length plus ten percent has been exceeded.

If you are measuring a Permanent Link which has a limit of 90 meters, the length test will not fail unless the measured length is greater than 99 meters (90 meters + 10%).

ANSI/TIA-1152
2.3.1 Physical length vs. electrical length
The pass or fail criteria is based on the maximum length allowed for the channel or permanent link as specified in ANSI/TIA-568-C.2 plus the nominal velocity of propagation (NVP) uncertainty of 10 %.

If you have selected an ISO or EN Standard, length is not required for compliance. You cannot therefore fail on length.

The active equipment is not concerned about the physical length, only that the attenuation, propagation delay and delay skew are within specification. This is why length is not a requirement in ISO/IEC 11801:2002.

Transmission parameter b

Testing for

Reference conformance testing

Installation conformance testing

Return loss

N

N

Insertion loss

N

N

Pair-to-pair NEXT

N

N

PS NEXT

C

C

Pair-to-pair ACR-N

C

N

PS ACR

C

C

Pair-to-pair ACR-F

N

N

PS ACR-F

C

C

Direct current (d.c.) loop resistance

N

N

Direct current (d.c.) resistance unbalance

N

I

Propagation delay

N

N

Delay skew

N

N

Unbalance attenuation, near-end (TCL)

N

I

Unbalance attenuation, far-end (ELTCTL)

N

I

Coupling attenuation

N

I

PS ANEXT

N

NS

PS ANEXTavg

C

C

PS AACR-F

N

NS

PS AACR-Favg

C

C

Wiremap

N

N

Continuity of conductors, screens (if applicable), short and open circuits

N

N

Lengtha

I

I

where
C is the calculated value;
I is the informative (optional) testing;
N is the normative (100 %) testing, if not met by design;
NS is the normative (sampled) testing, if not met by design. The sample size to
be tested should be in accordance with ISO/IEC 14763-2.
NOTE The term “met by design” refers to a requirement which may be met by the selection of appropriate materials and installation techniques.
a Length is not a pass/fail criterion.
b Only those parameters specified for each Class of cabling need to be tested, as required in Amendment 1:2008 and Annex A.


In Table B.1 above, the type of test to be carried out for each channel or permanent link is indicated by an “I” (informative) or “N” (normative). Parameters, which are computed from the measured parameters, are indicated by a “C”. The tests indicated by I may be carried out as part of an acceptance test. The tests indicated by N shall be carried out as part of an acceptance, reference or compliance test.
 

آموزش تست فلوک /تست فلوک کابل های شبکه/تست فلوک چیست؟ /پارامترهای تست فلوک/فلوک

محصولات MMC فرانسه
محصولات MMC

محصولات MMC فرانسه

محصولات MMC فرانسه

تجهیزات و محصولات MMC فرانسه

شرکت MMC  فرانسه از سال ۲۰۰۷ Multimedia Connect به طور کامل متعلق به گروه TKH است و به راه حل جهانی برای کابل کشی ساختار یافته با گردش مالی ۱ میلیارد یورو تبدیل شده است، تاسیسات تولیدی کابل های فیبر نوری و مسی و عملیات آن در بیش از ۱۵ کشور در چهار قاره، و نیروی اصلی حمایت کننده توسعه استراتژی Multimedia Connect است.

کابل شبکه mmc در راس بازار فرانسه، سرعت فعالیت های Multimedia Connect خود را در EMEA و آسیا گسترش داد. از طریق یک سیاست مشخص موفق شد به رقیب مهم در بیشتر کشورها شود .

MMC
محصولات MMC

به لطف توسعه سریع برنامه های کاربردی مبتنی بر IP، کابل کشی ساختار یافته کابل شبکه mmc در حال حاضر تبدیل به ستون اصلی ارتباطی برای تعداد روزافزون راه حل ها شده است ، و یکی از بهترین برندها در زمینه تولید تجهیزات شبکه و فیبر نوری می باشد.CCTV، کنترل دسترسی، صوتی، علامت های دیجیتال، اترنت صنعتی … MMC  ،Muiltimedia Connect   به کابل rj45،با این حال، اتصال RJ45 و کابل داده در ابتدا برای مطابقت با الزامات اعمال شده توسط این برنامه های جدید طراحی نشده است. بنابراین، MMC تصمیم گرفته است تا راهکارهای نوآورانه ای را برای تسهیل این همگرایی ایجاد کند.

محصولات MMC با کیفیت بسیار بالا و با ضمانت تست فلوک ایران فلوک ارئه می گردد

حهت مشاوره و خرید محصولات MMC فرانسه  و نیز شایر محصولات و تجهیزات شبکه و فیبر نوری میتوانید با کارشناسان ما در تماس باشید.منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم

ایران فلوک نماینده رسمی فروش محصولات MMC, کابل شبکه MMC با ضمانت تست فلوک و با هدروم بالا

واندرفول
WONDERFUL

واندرفول

واندرفول

واندرفول چیست؟

شرکت Wonderful یکی از بزرگترین تولید کنندگان کابلهای مسی و کابل فیبر نوری برای پروژه های زیر ساخت و بازارهای صنعتی می باشد.
یکی دیگر از محصولاتی که در سبد فروش شرکت آزما شبکه ایرانیان قرار دارد ، برند واندرفول می باشد.. این کمپانی در کشور تایوان بوده و زیر مجموعه کمپانی ABA آمریکا و تحت لیسانس این کشور محصولات تولید می نماید.
گروه واندرفول با سابقه بسیار بالا ، به عنوان یکی از شرکت های با تجربه در بین برند های جهانی با ارائه سبد کامل محصولات که تجهیزات شبکه های اداری(OFFICE BASE )، تجهیزات از پیش ساخته شده دیتا سنتر با جدیدترین متدلوژی ساخت ، و همینطور تجهیزات شبکه های صنعتی می باشد را دارا می باشد.

کارشناسان شرکت آزما شبکه سعی بر این داشته اند که با اتکا به توان فنی خود و توانایی های کمپانی Wonderful انرژی بالایی برای فرهنگ سازی استفاده از این تجهیزات در محیط های صنعتی صرف کرده اند. ساخت محیط هایی مطابق استانداردهای روز دنیا ،جزو هدف های اصلی این شرکت است . استاندارهایی از قبیل مقاومت در برابر شک الکتریکی،تشعشع، حرارت ، گرد و خاک ، ضربات ناگهانی ارتعاشات ، آب اسپری شده ،غوطه وری در آب ،و…..استاندارهایی نظیر60176-3-106 , EN 50155 IEC 60512-4-1,IEC و پاس کردن تمامی پارامترهای تست فلوک

تاریخچه ی شرکت واندرفول:

همانگونه که در شکل نمایان تاریخچه شرکت WONDERFUL از سال 1978 تاکنون نمایش داده شده است.

واندرفول
تجهیزات شبکه واندرفول

تمامی محصولات ارائه شده  توسط ایران فلوک با ضمانت تست فلوک و هدروم بالا ارائه می گردد.

جهت مشاوره و یا خرید تجهیزات شبکه  با کارشناسان ایران فلوک درتماس باشید.کارشناسان ما آماده شنیدن صدای گرم شما هستند
تست فلوک
تست فلوک FLUKE TEST

تست فلوک

تست فلوک کابل شبکه

تست فلوک : به طور کلی  سرعت و کیفیت جابجایی اطلاعات بر روی بستر شبکه را میتوان اندازه گیری نمود ، تستر کابل شبکه یکی از ابزارهای اندازه گیری  و تست ارتباطات کابلی بر روی شبکه های کامپیوتری است ، میزان اطلاعاتی که انواع مختلف این تسترها در اختیار کاربران آن  قرار می دهد با توجه به نوع آن وسیله متغیر است ، از جمله اطلاعاتی که یک تستر خوب در اختیار کارشناسان کابل کشی قرار میدهد احتمال قطعی در طول مسیر و میزان متراژ می باشد .

تست فلوک
dtx-1800

تست فلوک چیست

تست فلوک نمونه ای از این نوع تست ها می باشد که با بهره گیری از محصولات شرکت FLUKE  صورت می گیرد برتری این نوع تست نسبت به سایر نمونه های مشابه از آنجایی است که میزان خروجی اطلاعات از این دستگاه به مراتب بیشتر از سایر تستر ها میباشد . در این نوع تست علاوه بر امکان سنجی  ای که روی کابل های شبکه  انجام می شود تجهیزات و اتصالات طول مسیر و استانداردهای لازم نیز مورد بررسی قرار می گیرد و در درون دستگاه ذخیره میگردد و در نهایت میتوان گزارشی کامل تست فلوک را در اختیار داشت.

تستر شبکه فلوک  :

عمده ی اطلاعاتی که دستگاه تستر فلوک ( DTX-1800 & DSX-8000 ) در اختیار کاربران قرار می دهد:

 • گزارش وجود نویز ومحل دقیق آن در مسیر کابلکشی
 • گزارش وجود کشش یا خمش بیش از حد و محل دقیق آن در مسیر کابلکشی
 • گزارش میزان خلوص مس بکار رفته در کابل شبکه تست مقاومت و میزان رسانایی کابل
 • اندازه گیری پارامترهای فیزیکی و مفهومی

تست فلوک
FLUKE TEST-تست فلوک

 • تست دقیق و کامل لایه فیزیکی شبکه شامل کابل شبکه  ، کیستون پریز ، پچ پنل ، پچ کابل
 • تایید اصلی یا غیراصلی بودن تجهیزات پسیو شبکه ( کابل شبکه  ، کیستون ، پچ پنل ، پچ کابل )
 • استخراج متراژ دقیق کابل کشی‌ها گزارش اشکالات اتصالات پچ‌پنل و کیستون
 • گزارش قطع بودن یا ضعیف بودن نحوه اتصال رشته‌های کابل شبکه  به کیستون

نحوه انجام تست فلوک

در فیلم زیر نحوه انجام تست فلوک(FLUKE TEST)  توسط جدیدترین تستر شبکه فلوک(DSX-8000)  برای شما  آموزش داده میشود.

 

خدمات تست فلوک

ایران فلوک  بزرگترین مرجع تخصصی تست و آنالیز شبکه  مفتخر است دوره های آموزشی تست فلوک, کار با انواع تستر شبکه , ونحوه انجام تست شبکه  و چگونگی تحلیل پارامترهای تست فلوک را برای اولین بار در ایران برگزار کرده و انجام میدهد.جهت شرکت در این دوره ها میتوانید با شماره های ما  در تماس باشید

جهت سفارش پروژه  و همچنین مشاوره در مورد خرید تستر فلوک و تجهیزات شبکه با شماره های ما در تماس باشید.کارشناسان ما آماده شنیدن صدای گرم شما هستند.

جهت شرکت در دوره های آموزشی و آموزش تست فلوک اینجا کلیک کنید.

 

 

تست فلوک,fluke test,fluke tester, فیوژن فیبر نوری,ایران فلوک,تستر شبکه فلوک

تولیدکابل شبکه ایرانی
تولیدکابل شبکه ایرانی

کابل شبکه ایرانی

کابل شبکه ایرانی

کابل شبکه ایرانی یا خارجی


در سالهای اخیر بدلیل سیاست های کلی کشور وتصمیم گیرهای مدیران ، تولید کابل شبکه ایرانی توسط شرکت های تولید کابل در دست اقدام قرار گرفته است.این امر بدلیل وجود پارامترهاو پیچیدگی ها ، متریال استاندارد و دانش فنی بالا دارای مشکلات خاصی می باشد، که به همین دلایل امکان تشخیص تجهیزات استاندارد و با کیفیت توسط مصرف کننده بدون دراختیارداشتن تجهیزات تست و آنالیز وداشتن دانش فنی کار ناممکن می باشد.

کابل شبکه ایرانی یا خارجی
کابل شبکه ایرانی یا خارجی؟


گروه مهندسین آزما شبکه ایرانیان با در اختیارداشتن تیم های کارشناسی مجرب وهمچنین در اختیار داشتن بروزترین تجهیزات تست و آنالیز تجهیزات شبکه بر اساس استاندارد های جهانی این امکان را در اختیار مشتریان می گذاردتابتوانند جهت تامین تجهیزات شبکه ، کابل های شبکه و…بصورت استاندارد با تضمین تست فلوک را داشته باشند.
توصیه های ما به مشتریان و خریداران تجهیزات به شرح زیر می باشد:
الف) تنها روش تشخیص کیفیت استاندارد کابل های شبکه و تجهیزات آن از قبیل پچ پنل ها پچ کورد ها کیستون ها و... استفاده از Cable Analayzer می باشد.
ب) جهت اطمینان نهایی و تضمین دقت اندازه گیری از دستگاه های Cable Analayzer برند فلوک نتورکز (Fluke Networks) استفاده گردد.
ج) آخرین دستگاه و بروزترین محصول جهت تست و اندازه گیری دستگاه Fluke Networks مدل DSX-8000 می باشد.این دستگاه دارای آخرین کالیبره و بروزترین firmware و جدیدترین گزارش رادارا می باشد.
د) قبل از خرید کابل شبکه حداقل دو یا چند حلقه کابل بصورت تصادفی انتخاب گردیده و از هر حلقه 90 متر (جهت تست Permannet Link)بریده شده و توسط کیستون مناسب سربندی آن صورت پذیرد .
ه) نمونه کابل های انتخابی جهت تست و آنالیز به یک مرجع رسمی و اصولی ارسال گردد.
و) درصورت دریافت گزارش تست استاندارد توسط مرجع رسمی تست ، کابل و تجهیزات مورد نظر خریداری گردد.
ز) بدلیل عدم امکانپذیری تست تمامی حلقه کابل های خریداری شده ، از خریدار تضمین و تعهد جهت استاندارد بودن تمامی کابل ها بر اساس گزارش تست استاندارد اخذ گردد.
ط) بجز اصالت کالا که در بالا اشاره شد ،کیفیت خدمات نصبی توسط تکنسین ها و پیمانکاران شبکه تاثیر مستقیمی بر کیفیت نهایی شبکه خواهد داشت ، به همین دلیل نیاز به انجام تست فلوک نهایی برروی کلیه نود های شبکه پس از اجرا امری واجب و ضروری می باشد.


سخن پایانی :
دریافت گزارشات نهایی تست فلوک تضمین کننده اصالت کالا و خدمات بوده که در واقع نوعی تضمین جهت استفاده از یک زیرساخت استاندارد شبکه جهت قرارگیری تجهیزات Active ازقبیل سوییچ شبکه ، دوربین ها، سرور ها و….می باشد.با این امر سلامتی تجهیزات Active بابت قرارگیری در بستر مناسب نیز تضمین میگردد.
لازم به ذکر می باشد نتایج نهایی تست فلوک و مقایسه آن ها با برند های داخلی و خارجی نشان دهنده کیفیت های مختلف را دارد که باعث می گردد تجهیزات به دسته بندی های زیر تقسیم گردد.
1-تجهیزات غیر استاندارد
2-تجهیزات استاندارد درجه سه
3-تجهیزات استاندارد درجه دو
4-تجهیزات استاندارد درجه یک

جهت مشاوره خرید کابل شبکه ایرانی یا خارجی و تجهیزات استاندارد برند های ایرانی و خارجی و مقایسه کابل شبکه ایرانی با خارجی و نیز  هرگونه سوالی با شماره های ما در تماس باشید.

خرید کابل شبکه ایرانی,کابل شبکه ایرانی,کیفیت کابل شبکه ایرانی

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

خدمات شبکه
خدمات شبکه

خدمات شبکه

خدمات شبکه

خدمات شبکه چیست؟

خدمات شبکه :راه اندازی شبکه معمولاً به انجام اقدامات اولیه جهت شکل‌گیری بستر شبکه گفته می‌شود. اقداماتی نظیر طراحی و اجرای زیر ساخت شبکه, طراحی واجرای  اتاق سرور، در مقیاس های بزرگتر طراحی و آماده سازی دیتا سنتر و سایر فعالیتهایی که مرتبط به آن می‌باشد.

خدمات شبکه
خدمات تخصصی شبکه

از منظر ایران فلوک به عنوان مجری خدمات شبکه، راه اندازی شبکه شامل یک سری فرآیندهای تعریف شده است که منتهی به ایجاد یا ارتقاء یک شبکه کامپیوتری می شود. این فرآیندها شامل بررسی زیرساخت شبکه، تجهیزات موجود شبکه و یا تجهیزات مورد نیاز، بررسی ابعاد شبکه، طراحی پلن مناسب، بررسی هزینه های  لازم، زمان مورد نیاز برای انجام پروژه و آینده نگری برای نگهداری بستر راه اندازی شده می باشد.

توفیق داریم تا با تکیه بر دانش فنی همکاران عزیزمان خدماتی متفاوت و راضی کننده در حوزه شبکه و فناوری اطلاعات  و در شان شما و با توجه به بودجه شما ارائه دهیم.

 

خدمات پسیو و زیرساخت شبکه

 • راه اندازی و نصب شبکه استاندارد

 • اجرای شبکه ساختار یافته

 • کابل کشی ساخت یافته شبکه، تلفن(Voipe)، برق اضطراری و UPS

 • نصب و اجرای انواع ترانکینگ و داکت

 • ارائه نقشه از بستر کابلی و بی سیم شبکه, و فیبر نوری و خدمات فیوژن فیبر نوری

 • تمامی خدمات با ضمانت تست فلوک صورت می گیرد.

 

 

نصب و راه اندازی دوربین مداربسته

 • طراحی ونصب سیستم نظارت تصویر با توجه به موقغیت  مکانی و نیازمندی مشتری
 • نصب و راه اندازی دوربین های تحت شبکه
 • پیاده سازی و اجرای سیستم مانیتورینگ دوربین های مدار بسته
 • نصب و راه اندازی سیستم نگهداری تصاویر روی SAN Storage
 • ارتقاء سیستم نظارت تصویر قدیم به جدید
 • پیاده سازی و اجرای Backup Server
 • تامین تمامی تجهیزات با بهترین کیفیت ممکن
 • نصب دوربین انالوگ نسل جدید
جهت مشاوره خدمات شبکه و سفارش پروژه با ما در تماس باشید.منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم